Privacy verklaring

Op vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  De AGV regelt dat er in alle Europese landen hetzelfde wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege deze nieuwe wetgeving moet ik u als (oud-)cliënt informeren over hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga.

Over uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw behandelsessies. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt de behandeling plaats.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
▪ zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
▪ als enige toegang heb tot uw gegevens,
▪ ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
▪ niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een sessie en het uitvoeren van de financiële administratie.
▪ de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen tijdelijk schriftelijk bewaren in een gesloten kast en binnen 30 dagen digitaal verwerken waarna de schriftelijke data wordt versnipperd. De gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard in een beveiligde omgeving.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
▪ Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
▪ Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een met een wachtwoord beveiligde computer met actuele anti-virussoftware.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven (conform de richtlijnen van de Belastingdienst) 7 jaar bewaard.

Uw rechten
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:
▪ Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
▪ Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
- de gegevens niet meer nodig zijn
- u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
- u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
- de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
- de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website
▪ Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien
▪ Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
▪ Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
- de gegevens mogelijk onjuist zijn
- de verwerking onrechtmatig is
- de gegevens niet meer nodig zijn
- u bezwaar maakt
▪ Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
▪ Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Uw klachten
Ik doe verder dagelijks alles wat binnen mijn mogelijkheden ligt om cliënten zo goed mogelijk te behandelen. Indien behandeling niet het verwachte resultaat oplevert zal ik in overleg gaan met de cliënt om een alternatief te onderzoeken.

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die ik verwerk
Holistische Praktijk Senang by Grace verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Beroep/dagtaak
• Gezondheidgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Holistische Praktijk Senang by Grace verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb
Holistische Praktijk Senang by Grace verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van de diensten
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van de nieuwsbrief
• Continuïteit van de behandelingen

Hoe lang ik gegevens bewaar
Holistische Praktijk Senang by Grace zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn: tot 7 jaar na de laatste behandeling (conform de richtlijnen van de Belastingdienst) 7 jaar bewaard

Delen met anderen
Holistische Praktijk Senang by Grace deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Holistische Praktijk Senang by Grace blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Holistische Praktijk Senang by Grace maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Holistische Praktijk Senang by Grace en zal dit zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Holistische Praktijk Senang by Grace neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@senangbygrace.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Holistische Praktijk Senang by Grace kunt u mij als volgt bereiken:
Adres: Laagstraat 270, 5654 PP Eindhoven